معرفی

فلسفه وجودی شورای انضباطی 

دانشگاه ها ، به تحقیق ، مرکز انسان سازی، تولید دانش و یکی از ارکان موثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند، به طوری که اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب ،تثبیت نظام و دفاع از آنکار ناپذیر است.

جوانان نخبه و برتر این سرزمین پهناور، پس از فراگیری علوم و فنون از مراکز دانشگاهی، طبقه کارشناسان و مدیرانی را تشکیل می دهند که در حقیقت، گردانندگان نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما هستند و به همین دلیل است که در شرایط کنونی، بدخواهان این انقلاب و سرزمین، راه نفوذ به دانشگاه را می جویند تا با استحاله فرهنگ اسلامی-ایرانی، تسلط خود را بر آینده ما قطعی سازند.

مقوله فرهنگ و اخلاق، زیر ساخت هر نهاد اجتماعی به ویژه دانشگاه است، بنابر این، برای حفظ این زیرساخت و صیانت از جایگاه و منزلت آن، نیازمند وضع و رعایت قوانین و ضوابط انضباطی هستیم، چنانکه تمامی دانشگاه ها در سراسر دنیا، صدور مجوز ورود به محیط خود را منوط به رعایت این قوانین می دانند.

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران، از اهداف مهمی محسوب می شوند که شوراهای انضباطی در راه کمک به تحقق آن ها تشکیل شده اند.

شورای انضباطی دانشجویان به عنوان نهادی حساس و بازدارنده در مجموعه مدیریت دانشگاه، ضمن انجام مسؤولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی، رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را به عنوان وظایف اساسی دانشگاه مد نظر داشته و از هر گونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم کند، پرهیز می نماید. بدیهی است که شیوه های برخورد صحیح، عالمانه و عادلانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوی در رسیدگی به امور آنان، جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر شورای انضباطی دانشجویان تلقی می گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/16
تعداد بازدید:
8432