دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
خبر
مسابقه من و هفت سين 96 ويژه دانشجويان گرامي
مسابقه من و هفت سين 96 ويژه دانشجويان گرامي
 

معاونت دانشجويي برگزار مي كند:

 ((مسابقه من و هفت سين96))

 

مهلت ارسال اثر: 20/1/96

آدرس ارسال آثار:

refahi@kntu.ac.irاداره رفاه دانشجويي                  

مشخصات شخصي در ايميل ارسال گردد:

(نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، شماره تماس)

عكس حاوي شخص دانشجو و سفره هفت سين باشد.

((به 10 اثر ارسالي منتخب جوايز اهدا مي شود.))

معاونت دانشجويي

7
مسابقه من و هفت سين 96 ويژه دانشجويان گرامي
مسابقه من و هفت سين 96 ويژه دانشجويان گرامي
1395/12/11
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد