دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
خبر
بيمه حوادث

بيمه حوادث

كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه ، مشمول بيمه حوادث( بيمه كارآفرين) هستند.

*بيمه حوادث، بيمه اي است كه در تمام اوقات شبانه روز بدون قيد زمان و مكان در مقابل حوادث و پيشامدهاي ناگوار گوناگون جبران هزينه مي نمايد.

*مدت زمان تعريف شده آن يكسال تحصيلي (از اول مهر95 تا پايان شهريور سال96) مي باشد.

*هزينه بيمه حوادث دانشجويان بابت تحت پوشش قرارداشتن بيمه مذكور با دانشگاه بوده كه انحصاراً اين تسهيلات براي دانشجويان شاغل به تحصيل در نظر گرفته شده است.

الف-موضوع بيمه حوادث: عبارتست از تأمين غرامت در صورت فوت و صدمات ناشي از وقوع حادثه.

ب-حادثه: عبارتست از هر واقعه ناگهاني، ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به هزينه و نقص عضو، از كارافتادگي و يا فوت بيمه شده مي شود.

 ج-خطرها و خسارتهاي تحت پوشش:

نوع تعهدات

سقف تعهدات (ريال)

جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از حوادث

50.000.000

غرامت فوت ناشي از حوادث

150.000.000

غرامت نقص عضو (كلي وجزئي) ناشي از حوادث

150.000.000

د-مدارك مورد نياز:

1-كپي كارت دانشجويي

2-كپي كارت ملي

3- تاريخ حادثه

4- محل حادثه

5-نامه اداره ( اگر حادثه در خوابگاهها بوده نامه از اداره خوابگاهها ، اگر در تربيت بدني بوده نامه از اداره تربيت بدني و اگر بيرون از دانشگاه بوده نيازي به نامه نيست.

7-گواهي پزشك با درج علت حادثه و تشريح عضو آسيب ديده و تاييد نمودن نهايي آن توسط پزشك

8-  اصل صورتحساب و هزينه هاي انجام گرفته

9- ساير كپي ها از جمله عكس ، آزمايش و ...

10- ارائه شماره شباي دانشجو،شماره حساب، نام بانك، شهر بانك، كد شعبه

كليه پرونده پزشكي، تاريخ حادثه، محل حادثه، تاييد حادثه توسط كارشناس امر و در صورت دريافت عكس، سي تي اسكن و MIR بايستي همراه مدارك ارائه گردد.

و- نحوه انجام كار :

مدارك ارسالي خود را حد اكثر 10 روز بعد از حادثه به سرپرست اداره رفاه دانشجويي سركار خانم مركبي تحويل مي نماييد.

مدارك توسط كارشناسان بيمه بررسي و درصورت تاييد، هزينه آن به شماره حساب دانشجو واريز مي گردد.

ضمنا بدون تكميل مدارك تحت هيچ عنوان مراجعه نفرمائيد.

اداره رفاه دانشجويي

40
قابل توجه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه
بيمه حوادث
1395/09/30
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد