دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 
آئين نامه اجرائي

آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

(بخشنامه شماره2/28588 مورخ1374/12/19 دفتر وزارتي،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين پس به لحاظ اختصار كميسيون ناميده مي شود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد اين آيين نامه فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه مورد خاص تشخصيص داده مي شوند رسيدگي و راي نهايي را صادر نمايد.

 

 
1392/10/18 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد