دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 
معرفي
 
شوراي صنفي دانشجويان
 
 

   به منظور مشاركت دانشجويان در امر تصميم سازي، برنامه ريزي، همكاري و نظارت بر نحوه اجراي قوانين و مقررات صنفي و رفاهي دانشجويان؛ شوراي صنفي دانشجويي با حمايت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و بر اساس مفاد آيين نامه مصوب وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري تشكيل گرديد.
 
شوراي صنفي با رأي مستقيم دانشجويان انتخاب و در راستاي ارتقاء سطح مشاركت و توسعه فعاليت هاي دانشجويي و نيز ايجاد همدلي بين مسئولان دانشگاه و دانشجويان و تقويت ارزشهايي چون روحيه خودباوري و اعتماد به نفس، تعاون و كارگروهي، تلاش به منظور هرچه بهتر نمودن امور معيشتي رفاهي دانشجويان و نيز كمك به ايجاد شرايط و فضاي مناسب جهت تحصيل، فعاليت و سكونت دانشجويان انجام وظيفه مي نمايد.
 
شوراي صنفي مي تواند در هر پرديس و خوابگاه دانشگاه تشكيل گرديده و داراي يك شوراي مركزي متشكل از نمايندگان شوراهاي صنفي واحد هاي دانشگاهي باشد.
دبير شوراي صنفي دانشگاه از ميان اين نمايندگان و با رأي گيري مستقيم انتخاب و معرفي مي گردد.
 
انتخابات شوراي صنفي دانشجويان بطور دو ساله برگزار مي شود و دانشجويان علاقمند مي توانند در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آيين نامه مربوطه، خود را نامزد انتخابات نمايند. اين شورا زير نظر معاونت دانشجويي فعاليت مي نمايد.

 
 
1393/04/11 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد