دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 
دبيرخانه شورا

دبير خانه شوراي انضباطي

انجام امور اجرايي دبيرخانه، بر عهده دبير شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه مي باشد كه علاوه بر تهيه مدارك و مستندات و بررسي و تكميل گزارش هاي واصله در خصوص تخلفات دانشجويان جهت طرح در جلسات شورا بدون داشتن حق رآي، بر اساس سوابق و پرونده هاي موجود دانشجويي، اقدام مي نمايد.

1392/10/23 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد