دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 
شوراي تخصصي دانشجويي

 

آيين نامه شوراي تخصصي دانشجويي

 

تركيب شوراي تخصصي دانشجويي

1- معاون دانشجويي

2- نماينده نهاد رهبري

3- مدير كل امور دانشجويي

4- مديركل امور فرهنگي

5- رئيس مركز مشاوره دانشجويي

6- مدير كل امور شاهد و ايثارگر موسسه

7- يك نماينده از هريك از شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي، پژوهشي و فناوري و فرهنگي موسسه

8- دو دانشجو با تأييد و حكم رئيس موسسه از ميان دانشجويان موسسه (يك نفر به پيشنهاد معاون دانشجويي و يك نفر به پيشنهاد تشكل هاي رسمي دانشجويي)

9- مسئول امور خوابگاههاي دانشجويي

10- مسئول امور تربيت بدني

11- مسئول امور تغذيه دانشجويي

تبصره: شرايط عضويت دانشجو در شوراي تخصصي دانشجويي به شرح ذيل مي باشد:

1- بيش از نيمي از واحدها را گذرانده باشد

2- معدل كل او 14 و يا بالاتر باشد

3- حداقل يك تن از آنان دانشجوي خوابگاهي باشد

4- داراي صلاحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين نامه باشد

وظايف و اختيارات شوراي تخصصي دانشجويي

1- همكاري با معاون دانشجويي موسسه براي ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيأت رئيسه

2- تدوين روشها، آيين نامه ها، مقررات و تنظيم برنامه هاي مختلف در راستاي برقراري جو تفاهم و دوستي ميان دانشجويان و بالا بردن روحيه دانشجويي و تلطيف فضاي دانشجويي در زمينه هاي امور دانشجويي به منظور پيشنهاد به شوراي موسسه از جمله:

- دستورالعمل فعاليتهاي ورزشي و فوق برنامه

- دستورالعمل انضباطي و رفتاري دانشجويي

- دستورالعمل اداره خوابگاههاي دانشجويي و مسائل انضباطي مربوط به آن

- دستوالعمل اداره امور غذاخوري هاي دانشجويي

- بررسي مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون دانشجويي موسسه به شوراي دانشجويي ارجاع مي شود و اظهار نظر درباره آنها

- همكاري در برنامه ريزي فعاليت هاي رفاهي (قرض الحسنه، وام و كار دانشجويي، تعاوني مصرف، نقليه و ...)

- تدوين گزارش هاي دوره اي و تحليلي از وضعيت دانشجويان در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود وارئه به شوراي موسسه

  

 

كليه دانشجويان، اساتيد، كاركنان و اعضاي شوراي تخصصي دانشجويي براي طرح موضوعات و مسائل مربوط به شورا كه لازم است در جلسه شوراي تخصصي دانشجويي مطرح شوند، لازم است مسائل و مستندات خود را از طريق ايميل afshar.honarvar@kntu.ac.ir  با دبير شورا (آقاي دكتر افشار هنرور) مطرح نمايند.

 

1393/10/14 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد