اطلاعيه وام نيمسال دوم 97-96 كليه مقاطع دانشجويان روزانه و نوبت دوم

اطلاعيه مهم

قابل توجه دانشجويان روزانه و نوبت دوم كليه مقاطع متقاضي وام نيمسال دوم 97-96

دانشجويان روزانه كليه مقاطع در صورت نياز مبرم و ضرورت جهت ثبت نام ازتاريخ 96/11/1 الي96/11/30 به امور دانشجويي دانشكده خود مراجعه نماييد.

يادآوري نكات ذيل ضروري مي باشد:

*به دليل كمبود و محدوديت منابع مالي صندوق رفاه و همچنين عدم امكان پرداخت به كليه متقاضيان از دانشجوياني كه نياز مبرم به اين وام ندارند خواهشمند است در صورت عدم ضروري نبودن  از ثبت نام خودداري نماييد.

*با توجه به كاهش سقف اعتبار ،ثبت نام در ليست وام به منزله دريافت قطعي وام نمي باشد.

*اولويت با دانشجوياني است كه زودتر نسبت به تكميل مدارك و ثبت نام جهت تسهيلات دانشجويي اقدام نمايند.

*دانشجويان پس از ثبت نام حضوري در امور دانشجويي دانشكده به صورت اينترنتي در پورتال صندوق رفاه دانشجويي به آدرسbp.swf.ir  درخواست وام دهند.

* مهلت ثبت نام دانشجويان نوبت دوم جهت وام شهريه در فروردين ماه 97 انجام مي پذيرد كه متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.

                                                                                                                     اداره رفاه دانشجويي
Review:
167
Date:
1396/10/26
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.