قابل توجه كليه دانشجويان روزانه متفاضي وام دكتري توسعه و تعاون سه ماهه تابستان

قابل توجه كليه دانشجويان روزانه متفاضي وام دكتري توسعه و تعاون سه ماهه تابستان

دانشجويان عزيز متقاضي وام فقط و فقط تا 97/4/19 فرصت دارند جهت ثبت نام (حضوري يا تلفني) به امور دانشجويي دانشكده خود مراجعه فرمايند. متقاضياني كه در سه ماهه بهار فرمهاي مربوطه خود را تحويل كارشناس امور دانشجويي دادند نيازي به ارائه مجدد فرمها نمي باشد. متقاضيان جديد مي بايستي فرم 1 و 2 توسعه و تعاون را تكميل و به اموردانشجويي دانشكده ارائه نمايند.

               اداره رفاه دانشجويي
Review:
114
Date:
1397/04/13
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.