تشكيل كارگروه نشاط افزايي و برگزاري اولين جلسه آن


اولين جلسه اين كارگروه با مسئوليت معاون فرهنگي و دانشجويي و دعوت از مسئول دفتر نهاد رهبري مدير امور دانشجويي، معاون مدير دانشجويي، مدير تربيت بدني، مدير امور فرهنگي، سرپرست روابط عمومي، رييس اداره رفاه دانشجويي و كارشناس مسئول مشاوره در روز سه شنبه مورخ 97/3/1 در سالن اجتماعات فرهنگي سازمان مركزي دانشگاه تشكيل و برگزار شد. دكتر خوشنود در ابتداي جلسه اهداف و مأموريت هاي اين كارگروه را يادآور شدند. از جمله اين اهداف ايجاد جو نشاط و شادي و سرزندگي در اماكن دانشجويي و در سطح دانشگاه عنوان شد. محور مأموريت ها نيز فعاليت هاي اردويي و سفرهاي كوتاه مدت دانشجويي و همچنين فضاسازي عنوان شد. در ادامه شناسايي مجاري بودجه اي و محل هاي تزريق بودجه به اين كارگروه مورد بحث واقع شد. پرداختن به مشكلات موجود سراهاي دانشجويي با اولويت ويژه از جمله موارد تأكيدي كارگروه بود.مشاركت در امور تفويض و عضويت دانشجويان در اين كارگروه از ديگر نكات مهم اين جلسه بود. جلسات اين كارگروه هر دو هفته يك بار (سه شنبه ها) برگزار خواهد شد. مصوبات اين كارگروه در شوراي فرهنگي دانشگاه مطرح و پي  گيري مي شود.

Review:
37
Date:
1397/03/02
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.